Anayasal Düzene Karşı Suçlar

Anayasal Düzene Karşı Suçlar

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar ve Cezaları

 

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Nelerdir?

Anayasal düzene karşı suçlar ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu madde 309 – 316’da düzenlenmiştir.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, şunlardır:

  • Anayasayı İhlal Suçu
  • Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu
  • Yasama Organına Karşı Suç
  • Hükümete Karşı Suç
  • Hükümete (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine) Karşı Silahlı İsyan Suçu

Anayasal düzene karşı suçlar ve bu suçların cezaları, aşağıdaki başlıklar altında anlatılmıştır.

 

Anayasayı İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

Anayasayı ihlal suçu, Türk Ceza Kanununda, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme şeklinde tanımlanmıştır.

Anayasayı ihlal suçunu işleyenler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Anayasayı ihlal suçunun işlenmesi sırasında başka suçların da işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı da ayrıca Türk Ceza Kanunundaki ilgili hükümlere göre ceza verilir.

Bu suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir.

 

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu ve Cezası Nedir?

Cumhurbaşkanına suikast suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Cumhurbaşkanına suikast suçunun teşebbüs aşamasında kalması halinde de, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili fiili saldırı suçuna ilişkin normalde verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek olan cumhurbaşkanına fiili saldırı suçunun cezası, beş yıldan az olamaz.

Yasama Organına Karşı Suç ve Cezası Nedir?

Yasama organına karşı suç, Türk Ceza Kanununda, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek şeklinde tanımlanmıştır.

Yasama organına karşı bu suçu işleyenler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Yasama organına karşı bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların da işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı da ayrıca Türk Ceza Kanunundaki ilgili hükümlere göre ceza verilir.

 

Hükümete Karşı Suç ve Cezası Nedir?

Hükümete karşı suç, Türk Ceza Kanununda, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek şeklinde tanımlanıştır.

Hükümete karşı bu suçu işleyenler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Hükümete karşı bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların da işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı da ayrıca Türk Ceza Kanunundaki ilgili hükümlere göre ceza verilir.

        

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçu ve Cezası Nedir?

Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçunun cezası, silahlı isyana tahrik eden kişi, silahlı isyanı idare eden kişi ve isyana katılan diğer kişiler için, aşağıdaki şekilde ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyanın gerçekleşmesi durumunda, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Yukarıda tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçunun cezası, Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçunun işlenmesi sırasında başka suçların da işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı da ayrıca Türk Ceza Kanunundaki ilgili hükümlere göre ceza verilir.

        

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarda Silahlı Örgüt, Silah Sağlama ve Suç İçin Anlaşma

Anayasal Düzene Karşı Suçlarda Silahlı Örgüt Kurma, Yönetme ve Üyeliği

Bu yazıda anlatılan, Türk Ceza Kanununda Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla kurulan bu örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunundaki diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

 

Anayasal Düzene Karşı Suçlarda Silah Sağlamanın Cezası

Silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

        

Anayasal Düzene Karşı Suçlarda Suç İçin Anlaşmanın Cezası

Bu yazıda anlatılan, Türk Ceza Kanununda Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, bu kişilere suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir. Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.