Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

Yargılama Giderleri   Yargılama Giderleri Nelerdir? Yargılama giderleri şunlardır: celse, karar ve ilam harçları, dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderleri, geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekaletname düzenlenmesine ilişkin giderler, keşif giderleri, tanık ile bilirkişiye ödenen …

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Belirsiz Alacak Davası Nedir? Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği, Belirsiz Alacak Davasının Koşulları, Belirsiz Alacak Davasında Talep Artırımı, Belirsiz Alacak Davası Kısmi Alacak Davası Karşılaştırması, Talep Artırım ve Islah Arasındaki Fark

Yemin Delili

Hukuk Yargılamasında Yemin Delili   Hangi Hallerde Yemin Deliline Başvurulabilir? Hukuk davalarında yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır. Bu tür durumlarda, yemin deliline başvurulabilir. Bir kimsenin bir hususu bilmesi, onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır.   Hangi Konularda …

Tahkikat

Hukuk Yargılamasında Tahkikat Hukuk yargılamasında, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra, tahkikat aşamasına geçilir.   Tahkikatın Konusu Tahkikat aşamasında, mahkeme tarafından, tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir. Ancak, hâkim, muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için resen veya taraflardan birinin talebi üzerine, tahkikatın her …

Ön İnceleme

Hukuk Yargılamasında Ön İnceleme   Ön İncelemenin Kapsamı Hukuk yargılamasında, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra, mahkeme tarafından ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri …

Taraflarca Getirilme İlkesi

Hukuk Yargılamasında Taraflarca Getirilme İlkesi ve Taraflarca Getirilme İlkesinin İstisnaları Nedir? Taraflarca Getirilme İlkesi Nedir? Taraflarca getirilme ilkesine göre: Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hakim, iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz Kanunla belirtilen durumlar dışında, hakim, …

Delil Tespitinde Görevli Mahkeme

Delil Tespiti İşlemleri ve Delil Tespitinde Görevli Mahkeme   Delil Tespitinin Mahkemeden İstenebileceği Durumlar Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması …

İstinaf

İSTİNAF   İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar Hangileridir? İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna (bölge adliye mahkemelerine) başvurulabilir. 2023 yılı için miktar veya değeri 17.830 Türk Lirasını …

İspat ve Delil

Hukuk Davasında İspat ve Delil   İspatın Konusu İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için, delil gösterilir. Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.   İkrar Tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri …

Davanın Islahı

Hukuk Muhakemeleri Kanununda Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi   Davanın Islahı Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Islah Yapılır? Davanın ıslahı, yargılama taraflarının usule ilişkin olarak yaptığı işlemlerinin, gerekli giderleri karşılamak koşuluyla, kanunda belirtilen süre içerisinde ve yöntemine uygun olarak tamamen veya kısmen düzeltilmesini sağlayan hukuksal …