Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
Esas Yıl/No: 2016/11430
Karar Yıl/No: 2018/4046
Karar tarihi: 11.04.2018

TAZMİNAT DAVASI – ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI – DAVACILARIN TALEBİNİN DOĞRUDAN KENDİLERİ ÜZERİNDE DOĞAN DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARINA İLİŞKİN OLMASI – DESTEĞİN KUSURUNUN DAVACILARA YANSITILAMAYACAK OLMASI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET:

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacıların talebinin doğrudan kendileri üzerinde doğan destekten yoksunluk zararına ilişkin olması, bu zararın oluşumundaki desteğin kusurunun davacılara yansıtılamayacağı, sürücü desteğin kusurlu olmasının, onun desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine göre davalının tazminattan sorumluluğuna hükmedilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekir.

(6098 S. K. m. 49) (818 S. K. m. 41) (YHGK. 15.06.2011 T. 2011/17-142 E. 2011/411 K.) (YHGK. 22.02.2012 T. 2011/17-787 E. 2012/92 K.) (YHGK. 16.01.2013 T. 2012/17-1491 E. 2013/74 K.)

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR:

Davacı vekili; zorunlu trafik sigortası bulunmayan … plakalı aracın, davacıların desteği olan …’in sevk ve idaresinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 05/02/2015 harç tarihli ıslah dilekçesiyle taleplerini 179.808,55 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili; davacılar murisi kazada tam kusurlu olduğu ve bu kusur davacılara da yansıyacağı için davacıların tazminat talep haklarının bulunmadığını, ödeme yapmaları halinde davacılara rücu hakları bulunduğundan alacaklı- borçlu sıfatlarının davacılar üzerinde birleştiğini ve borcun son bulduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile davacı … için 94.036,43 TL, … için 2.794,02 TL, … için 9.132,23 TL, … için 10.549,07 TL, … için 15.330,90 TL, … için 18.974,20 TL, … için 28.991,70 TL olmak üzere toplam 179.808, 55 TL’nin dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ:

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacıların talebinin doğrudan kendileri üzerinde doğan destekten yoksunluk zararına ilişkin olması, bu zararın oluşumundaki desteğin kusurunun davacılara yansıtılamayacağı, sürücü desteğin kusurlu olmasının, onun desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine ilişkin HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas- 2012/92 Karar, HGK’nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 Esas- 2013/74 Karar sayılı ilamları uyarınca, davalının tazminattan sorumluluğuna hükmedilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 9.212,72 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 11/04/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.