Kamu Davasına Katılma

Kamu Davasına Katılma

Kamu Davasına Katılma

 

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. Kanun yolu muhakemesinde, davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse, incelenip karara bağlanır.

 

Kamu Davasına Katılma Talebi Nasıl Yapılır?

Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. Duruşma sırasında şikayeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur. Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra, davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir.

 

Kamu Davasına Katılanın Hakları Nelerdir?

Mağdur veya suçtan zarar gören kişi bir kamu davasına katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir. Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde, avukat görevlendirilmesi için katılanın istemi aranmaz. Bu durumlarda, katılana baro tarafından avukat görevlendirilmesi için gerekli işlem yapılır.

 

Katılmanın Davaya Etkisi

Katılma, davayı durdurmaz. Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler, vaktin darlığından dolayı katılan kimse çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile, belirlenen gününde yapılır.

 

Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz Edilebilir Mi?

Katılmadan önce verilmiş olan kararlar, katılana tebliğ edilmez. Katılan, bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmek için, Cumhuriyet savcısı için öngörülen başvuru süresinin geçmesiyle, başvuru hakkını kaybeder.

 

Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.

 

Katılmanın Hükümsüz Kalması

Katılan, katılmaktan vazgeçerse veya ölürse, katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler.