Tahkikat

Tahkikat

Hukuk Yargılamasında Tahkikat

Hukuk yargılamasında, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra, tahkikat aşamasına geçilir.

 

Tahkikatın Konusu

Tahkikat aşamasında, mahkeme tarafından, tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir.

Ancak, hâkim, muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için resen veya taraflardan birinin talebi üzerine, tahkikatın her aşamasında, iddia veya savunmalardan birinin veya bir kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilir.

 

Tarafların Dinlenilmesi

Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir.

Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için iki tarafa vereceği süre, iki haftadan az olamaz. Bu süre, gerektiğinde, mahkemece resen veya iki taraftan birinin talebi üzerine uzatılabileceği gibi, kısaltılabilir de.

 

Sonradan Delil Gösterilmesi

Taraflar, Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen süreden sonra, delil gösteremezler. Ancak, bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.

 

Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması

Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir. Böylelikle, yargılamanın tahkikat aşaması tamamlanmış olur.