Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi ve Arabuluculuk Eğitim Kuruluşları

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk eğitimi alabilmek için, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak koşulu vardır. Arabuluculuk eğitimi, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan bir eğitimdir.

Arabuluculuk eğitimi, altmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere,  asgari toplam seksen dört saat sürelidir. Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır. Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça, arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Zorunlu Mudur?

Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere, üç yılda bir arabuluculuk yenileme eğitimi verilir. Arabulucular, yenileme eğitimine arabulucular sicili kayıt tarihinden itibaren, üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Arabuluculuk yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

 

Arabuluculuk Eğitimi Katılım Belgesi

Eğitim kuruluşlarınca, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.

 

Arabuluculuk Eğitim Kuruluşları İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar, Adalet Bakanlığı’ndan izin alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayınlanır.

İzin için yazılı olarak başvurulur. Başvuruda eğitimin içeriğini ve süresini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları, yeterlilikleri ve eğitim programının finansman kaynakları ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgilere yer verilir.

Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı, eğitimin yapılacağı mekanların uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse, ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir. İzin verilen eğitim kuruluşu, arabuluculuk eğitim kuruluşları siciline kaydedilir.

Belirtilen nitelikleri taşımadığı anlaşılan eğitim kuruluşunun başvurusu, başvuru talebinin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde incelenerek reddedilir. Red kararı, kuruluşun ilgilisine tebliğ edilir. Bakanlıkça iki ay içinde karar verilemediği takdirde, talep reddedilmiş sayılır. İzin süresi uzatılmayan veya izni iptal edilen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşları sicilinden ve elektronik ortamdaki listeden silinir. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

 

Eğitim Kuruluşu İzin Süresinin Uzatılması

Sicile kayıtlı olan bir arabuluculuk eğitim kuruluşu kayıt süresinin bitiminden en erken bir yıl ve en geç üç ay önce, eğitim kuruluşları sicilindeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasını yazılı olarak talep edebilir. Eğitim kuruluşunun sunduğu raporlarda, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiği ve iznin iptali için belirtilen sebeplerin bulunmadığı görüldüğü takdirde, verilmiş bulunan iznin geçerlilik süresi her defasında üç yıl uzatılabilir. Eğitim kuruluşu, süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar listede kayıtlı kalır.

İzin süresinin uzatılmasına ilişkin talepler, talebin Adalet Bakanlığı’na ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar eğitim kuruluşu ilgilisine tebliğ edilir.

 

Daire Başkanlığına Bilgi Verme Yükümlülüğü

Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bir rapor sunar. Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak bir aylık süre verilir. İhtarda, raporun verilen süreye rağmen sunulmaması hâlinde, eğitim verme izninin iptal edileceği hususu belirtilir.

 

Eğitim Kuruluşuna Verilen İznin İptali

Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilmiş olan izin, iptal edilir:

  • İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkmış olduğunun veya mevcut olmadığının tespiti.
  • Eğitimin yeterli şekilde verilemediğinin tespiti.
  • Arabuluculuk eğitimi başarı belgesi düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar yapılması.
  • Rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.
  • Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığının tespiti.

Eğitim kuruluşunun yazılı talebi üzerine de, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, her zaman eğitim izninin iptaline karar verilebilir.