Arabulucular Sicili

Arabulucular Sicili

Arabulucular Sicili

 

Arabulucular Sicili Tutulması

Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulur. Bu sicile, arabulucular sicili denir. Sicilde kişinin ad ve soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi ve akademik unvanı gibi şahsi bilgileri yer alır. Bu bilgiler, Daire Başkanlığı internet sitesinde duyurulur.

Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte, Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yapılır. Daire Başkanlığı, arabulucular hakkında elektronik ortamda şahsi sicil dosyası tutar. Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlara ilişkin belgeler konulur.

 

Arabulucular Siciline Kayıt Şartları

Arabulucular siciline kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır.

Arabulucular siciline kayıt şartları aşağıdaki gibidir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve arabuluculuk sınavında başarılı olmak.

İlgili, başvuru sırasında “ad ve soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi ve akademik unvanı gibi şahsi bilgileri” ve sicile kaydolabilmek için yukarıda sayılan arabulucular siciline kayıt şartlarını taşıdığına dair belgeleri elektronik ortamda iletir.

Başvuru tarihi itibarı ile fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen kişilerin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen engel bir hâllerinin bulunmadığını sağlık kuruluşlarından alacakları raporlarla belgelendirmeleri gerekir.

Arabulucular siciline kayıt için başvuruda bulunan kişi, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olma şartı taşıdığını ve sağlık durumunu altı aydan daha eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak zorundadır.

Arabulucular siciline kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan başvuru sahiplerinin kayıtlarının yapılacağı hususunda Daire Başkanlığınca iki ay içinde karar verilir. Şartları taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kayıtlarının yapılamayacağı hususunda, Daire Başkanlığınca başvuru tarihinden veya eksik belge için verilen süreden itibaren iki ay içinde karar verilir. Bu kararlar ilgilisine de tebliğ edilir. Bu kişiler belge eksikliklerini tamamlandıklarında, yeniden arabulucular sicili kaydı için başvuruda bulunabilirler.

Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.

Arabulucu, ad ve soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi ve akademik unvanı gibi şartlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire Başkanlığı tarafından arabulucular sicili ve elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yapılır.

Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Bir arabulucu, en fazla üç komisyon listesine kaydolabilir.

 

Arabulucular Hangi Durumlarda Sicilden Silinir?

Arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabulucunun kaydı, Daire Başkanlığınca silinir. Arabulucunun ölümü hâlinde de aynı işlem yapılır.

Daire Başkanlığı, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır; uyarıya uyulmaması hâlinde arabulucunun yazılı savunmasını ister. Arabulucu, istemin tebliğinden itibaren on günlük süre içinde savunmasını vermek zorundadır. Tebliğden imtina eden veya bu süre içinde savunmada bulunmayan arabulucu, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu işlemlerden sonra Daire Başkanlığı, gerekirse arabulucunun adının sicilden silinmesini Arabuluculuk Kurulu’ndan talep eder. Kurul tarafından sicilden silinmeye yönelik bir karar verilirse, Daire Başkanlığınca bu karar ilgilisine tebliğ edilir.

Bunların dışında, arabulucu, arabulucular sicili kaydının silinmesini her zaman isteyebilir. Bu şekilde sicilden kaydı silinenler, sınav şartı aranmaksızın, diğer şartları taşımaları halinde, ileride yeniden arabulucular sicili kaydının yapılmasını talep edebilirler.