Tutuklama Nedenleri Tutuklama Kararı

Tutuklama Nedenleri

Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Nedenleri

 

Hangi Durumlarda Sanık ve Şüpheli Tutuklanabilir?

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Tutuklama kararı için önemli bir kriter, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemeyeceğidir.

 

Tutuklama Nedeni Hangi Durumlarda Var Sayılabilir?

Aşağıdaki koşulların varlığı halinde, tutuklama nedenlerinin olduğu varsayılabilir:

 • Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa
 • Şüpheli veya sanığın davranışları;
  • Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
  • Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma

hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

 

Ayrıca, aşağıda sayılan suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

 • Türk Ceza Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar;
  • Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (Türk Ceza Kanunu madde 76, 77, 78),
  • Kasten öldürme (Türk Ceza Kanunu madde 81, 82, 83)
  • Silahla işlenmiş kasten yaralama (Türk Ceza Kanunu madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (Türk Ceza Kanunu madde 87)
  • İşkence (Türk Ceza Kanunu madde 94, 95)
  • Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Türk Ceza Kanunu madde 102)
  • Çocukların cinsel istismarı (Türk Ceza Kanunu madde 103)
  • Hırsızlık (Türk Ceza Kanunu madde 141, 142) ve yağma (Türk Ceza Kanunu madde 148, 149)
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Türk Ceza Kanunu madde 188)
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, Türk Ceza Kanunu madde 220)
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar (Türk Ceza Kanunu madde 302, 303, 304, 307, 308)
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Türk Ceza Kanunu madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315)
 • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları
 • 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 22. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu
 • 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68. ve 74. maddelerinde tanımlanan suçlar
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun 110. maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33. maddesinde sayılan suçlar
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar

 

Tutuklama Kararı Verilemeyecek Suçlar Nelerdir?

Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilemez. Vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar hariç olmak üzere, hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.