Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde İmali, Uyuşturucu Madde Suçları

Uyuşturucu Madde Suçları

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları

Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, Türk Ceza Kanununun Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde, madde 188 – 191’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanununun bu maddelerinde düzenlenmiş olan uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili suçlar, şunlardır:

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, Uyarıcı Madde Ticareti Suçu, Uyuşturucu Madde İmali Suçu, Uyarıcı Madde İmali Suçu (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu)
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu

 

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, Uyarıcı Madde Ticareti Suçu, Uyuşturucu Madde İmali Suçu, Uyarıcı Madde İmali Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması durumunda, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz. Bu fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda; verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki paragraflarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz morfin olması durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki paragraflarda belirtilen uyuşturucu madde ticareti suçu, uyarıcı madde ticareti suçu ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imali suçlarının, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçların suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda ise, verilecek ceza bir kat artırılır.

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da, yukarıdaki paragraflarda belirtilen hükümler uygulanır. Ancak, bu durumda, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki paragraflarda tanımlanan uyuşturucu madde ticareti suçu, uyarıcı madde ticareti suçu ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imali suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçunda Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

 • Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
 • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
 • Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Kullanmak için Uyarıcı veya Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyarıcı veya Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçu

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda; verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ancak, bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 171. maddesindeki koşullar  olan;

 • şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması,
 • yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
 • kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,
 • suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve cumhuriyet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

koşulları aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi durumunda, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kişinin, kamu davası açılmasının erteleme süresi zarfında;

 • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
 • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

durumunda, hakkında kamu davası açılır.

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve bu fiilinden dolayı ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Yukarıda bahsedildiği şekilde erteleme süresi içerisindeki ihlal nedeniyle kamu davasının açılmasından sonra; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Şüpheli erteleme süresi zarfında yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

 

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri yetkili mercilere haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini yetkili mercilere haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının da, suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.