Abonelik Sözleşmeleri

Abonelik Sözleşmeleri

Tüketici Hukukunda Abonelik Sözleşmeleri

 

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelere verilen addır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulabilen abonelik sözleşmelerinin, bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde, abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

 

Tüketicinin Hangi Durumlarda Abonelik Sözleşmesini Feshetme Hakkı Vardır?

Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmeleri için, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkı vardır. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde ise, satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Abonelik sözleşmesi fesih bildiriminin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile, satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için, sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez. Yani, satıcı veya hizmet sağlayıcı, tüketiciyi fesihten caydırmak için, sözleşmenin feshini zorlaştırıcı koşullar talep edemez.

 

Fesih Halinde Satıcı/Sağlayıcının Yükümlülükleri Nelerdir?

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Bu tür durumlarda, feshin geçerli olacağı tarih sonrası döneme ait tüketiciden tahsil edilmiş bir ücret varsa, tüketici tarafından ödenmiş olan bu ücretin, satıcı veya sağlayıcı tarafından, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunludur.

Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.