Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi Tüketici Davası

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda, tüketici mahkemeleri görevlidir.

Tüketici mahkemelerde açılacak kimi davalar için, 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Yani, bu davaların tüketici mahkemesinde açılabilmesi için, zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlanmış ve bu süreç sonunda tarafların anlaşamamış olması gereklidir.

 

Tüketici Mahkemesinde Açılan Davalar İçin Harç Ödenir Mi?

Tüketici mahkemeleri nezdinde Ticaret Bakanlığı, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar; Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil edilerek, bütçeye gelir olarak kaydedilir.

 

Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü Nedir?

Tüketici mahkemelerinde yargılama, basit yargılama usulüne göre yürütülür.

 

Tüketici Mahkemelerinde Özel Yetki

Tüketici davaları, davalının yerleşim yeri tüketici mahkemesinde açılabileceği gibi, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

 

Tüketici Örgütleri, Kamu Kurumları ve Bakanlık Tüketici Mahkemelerine Hangi Durumlarda Başvurabilir?

Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret Bakanlığı; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan durumlarda, bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla; tüketici mahkemelerinde dava açabilir.

 

Tüketici Mahkeme Kararının Yayımlanmasını Talep Edebilir Mi?

Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Bu talebin mahkemece kabul edilmesi durumunda bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

 

Tüketici Mahkemesi Kararlarının Bildirimi

Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığına iletilir.

Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı tüketici mahkemelerine yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.