Devre Mülk Sözleşmesi, Devre Tatil Sözleşmesi, Uzun Süreli Tatil Sözleşmesi

Devre Tatil Devre Mülk Sözleşmesi

Devre Tatil Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi

Devre Tatil Sözleşmesi Nedir? Devre Mülk Nedir?

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren sözleşmelerdir. Devre tatil sözleşmesi kapsamında, konaklama yapılan taşınmazın, konaklanacak süre için mülkiyeti de verilebilir ve tapuya tescili yapılabilir. Bu şekilde kurulmuş olan devre tatil sözleşmelerine konu taşınmaza, devre mülk denir.

Yani, devre tatil sözleşmesi ile sağlanan hak şahsi bir hak da olabilir (sadece konaklama hakkını içeren), ayni bir hak (devre mülk) da olabilir.

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka, devre mülk hakkı denir.

Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.

Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

 

Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

Devre tatil, devre mülk ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

 

Devre Mülk Sözleşmesi

Devre mülk satış sözleşmesi, resmi şekil şartına tabidir. Resmi şekilde yapılmayan devre mülk satış sözleşmeleri geçerli değildir.

Devre mülkün ön ödemeli olarak satışında, devre mülk satış sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması ve cayma hakkı süresinin sona ermesinden ayni hakka konu devre mülkün teslimine kadar, sözleşmeye konu taşınmaza ilişkin satışı, tapu siciline tescil etmesi, zorunludur.

Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.

Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

 

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri

Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

  • Devre tatil sözleşmeleri
  • Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
  • Değişim sözleşmeleri
  • Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri

Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

 

Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi durumunda, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

 

Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

Ticaret Bakanlığınca projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için, satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Ticaret Bakanlığınca belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur.

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

 

Tüketicinin Devre Tatil (Devre Mülk) Sözleşmesinden Dönme Hakkı

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

 

Devre Tatilde Devir ve Teslim Süresi

Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında, devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.