Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı İlke ve Kuralları

Sınav

Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların arabulucular siciline kayıt olabilmeleri için, yapılacak yazılı sınavda (arabuluculuk sınavı) başarılı olmaları zorunludur. Arabuluculuk sınavı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne uygun olarak, aşağıda detayları anlatıldığı şekilde uygulanır. Başarılı olanların sınav sonuçları, sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur.

 

Sınavın Yeri ve Günü

Sınav öncesinde, Adalet Bakanlığı tarafından arabulucu ihtiyaç sayısı belirlenir. Sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca belirlenir. Sınavın yeri, tarihi ve saati resmî internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

 

Sınavın Konusu

Sınav, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca, arabuluculuk eğitimi sırasında verilen konuları kapsar.

 

Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi

Arabuluculuk Daire Başkanlığı sınavla ilgili soruların hazırlattırılması, sınavın ilanı, süresi, sınav tutanaklarının düzenlenmesi ile, sınava ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlar.

 

Arabuluculuk Sınavına Başvuru

Sınava girmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve arabuluculuk eğitimini tamamlaması gerekir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Arabuluculuk sınavına başvuru, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ya da e-Devlet şifresi kullanmak suretiyle, T.C. kimlik numarasını gösteren belge, adli sicil beyanı veya belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgenin son başvuru günü bitimine kadar sisteme yüklenmesi suretiyle yapılır.

Başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar, sınav ilanında belirtilir.

 

Başvurunun İncelenmesi

Başvuru, ilgilinin sınava girebilme şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti açısından incelenir. Başvuru sırasında istenen belgeleri sisteme eksik veya hatalı yüklemiş olanların ya da sınava girebilme şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilir. Sınava girebilme şartlarını taşıyanlara ilişkin gerekli bilgiler, sınavı yapacak kuruma iletilir.

 

Sınavın Yapılışı

Arabuluculuk sınavı, klasik veya test usulü şeklinde yapılır. Sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumları arasından Bakanlıkça belirlenecek bir kuruluşa yaptırılabilir.

 

Arabuluculuk Sınavı Başarı Koşulu

Yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da, başarılı sayılır.

 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve İtiraz

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde ilan eder. İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler. Daire Başkanlığı tarafından sınav ile ilgili itirazlar, sınavı yapan kuruma yedi gün içinde bildirilir. İtiraz sonuçları da ilgililere, Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sınava yapılan itirazlar, sınavı yapan kurum tarafından karara bağlanır.

Sınavda hatalı sorulara karşılık gelen puanlar, eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içerisinde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

 

Sınavların Geçersiz Sayılması

Sınava girenlerden;

 • İzin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler,
 • Sınavda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler,
 • Sınavda kopya verenler veya kopya vermeye teşebbüs edenler,
 • Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,
 • Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar

hakkında tutanak düzenlenir. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

Sınavı kazananlardan, başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı da geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında idari ve yasal işlemler yapılır.

 

Sınavlarda Başarısız Kabul Edilme

Sınava başvuranlardan;

 • Sınav başarı koşulunu sağlamayanlar,
 • Sınavı geçersiz sayılanlar,
 • Sınava katılmayanlar

başarısız kabul edilirler.

 

Yeni Sınav Hakkı

İzin almadan sınav salonu veya yerini terk ettikleri için sınavları geçersiz sayılanlar ile sınav başarı koşulunu sağlayamadığı için başarısız kabul edilenler ve sınava girmediği için başarısız kabul edilenler, yeni sınav hakkına sahiptirler. Bu kişiler, ileride açılacak bir arabuluculuk sınavı için başvuru yapabilirler.