Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi, Mal Ortaklığı Rejimi, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Nedir? Seçimlik Mal Rejimleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Ayrılığı Rejimi, Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Evlilikte Mal Rejimleri

Evlilikte Mal Rejimleri ve Yasal Mal Rejimi Olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilikte eşler arasındaki mal rejimleri, Medeni Kanun madde 202 – 281’de düzenlenmiştir. Medeni Kanunda düzenlenmiş olan eşler arasındaki mal rejimleri, şunlardır:

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Mal Ayrılığı Rejimi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
 • Mal Ortaklığı Rejimi

Mal Rejimi Nedir?

Mal rejimi, evlilik esnasında edinilen mal varlıklarını eşlerin yönetme, yararlanma, bu malların üzerindeki tüm tasarruf haklarının ve mal rejiminin sona ermesi halinde tasfiyesindeki paylaşım hak ve usullerinin Medeni Kanunda tanımlı şekilde düzenlendiği kurallar/yöntem bütününe verilen addır.

 

Yasal Mal Rejimi Nedir?

Yasal mal rejimi, eşlerin başka bir mal rejimini kabul etmedikleri durumda uygulanması kanunca kabul edilmiş rejimdir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal rejimidir ve eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin kullanılması asıldır. Yani, eğer eşler bir mal rejimi sözleşmesiyle farklı bir rejimi kabul etmemişlerse, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olur.

2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren, yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmektedir.

1 Ocak 2002 tarihi öncesinde ise, o dönem yürürlükte olan kanunda yasal mal rejimi olarak, mal ayrılığı rejimi kabul edilmekteydi.

 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi, yukarıdaki Yasal Mal Rejimi Nedir? başlığı altında anlatıldığı üzere, Medeni Kanunda tanımlanmış yasal mal rejimidir.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, evlilikte eşlerin malları, edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak ikiye ayrılır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mal, her eşin edinilmiş mallara katılma rejimi süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları, özellikle şunlardır:

 • Çalışmasının karşılığı olan edinimler
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
 • Kişisel mallarının gelirleri
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel mallar şunlardır:

 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
 • Edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler

Yerleşmiş Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Yani, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları, kadının kişisel malıdır. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının kanıtlanması halinde, koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar, onların paylı mülkiyetinde sayılır. Yani, edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Malların Yönetimi

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Eşlerden her biri kendi borçlarından, bütün mal varlığıyla sorumludur.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ne Zaman Sona Erer?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkeme tarafından evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumlarında, edinilmiş mallara katılma rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Malların Geri Alınması ve Borçlar

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, her eş, diğer eşte bulunan kişisel mallarını geri alır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesinde Eşlerin Paylarının Hesaplanması

Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması

Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır.

Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde mal paylaşımına dair hususlar olan katılma alacağı, değer artış payı alacağı konular ve mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak davaları hakkında detaylı bilgi için, Boşanmada Mal Paylaşımı Davası başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutu ve Ev Eşyası

Edinilmiş mallara katılma rejiminin eşlerden birinin ölümü nedeniyle tasfiyesinde; sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağı karşılığı mahsup edilmesini, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir. Eşler, bu durum için mal rejimi sözleşmesiyle başka düzenleme de yapabilirler.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumunda, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve alt soyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Bu tür durumlarda, tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

 

Seçimlik Mal Rejimleri Nelerdir?

Seçimlik mal rejimleri, evlilikte eşler arasında mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilebilecek, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi haricindeki rejimlerdir.

Medeni Kanunda tanımlanmış olan seçimlik mal rejimleri, şunlardır:

 • Mal Ayrılığı Rejimi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
 • Mal Ortaklığı Rejimi

 

Olağanüstü Mal Rejimi Nedir?

Olağanüstü mal rejimi, eşler arasında aşağıda anlatılan hallerde uygulanacak mal rejimidir. Medeni Kanunda, olağanüstü mal rejimi olarak mal ayrılığı rejimi belirlenmiştir.

Aşağıdaki olağanüstü ve haklı sebeplerden birinin varlığı durumunda hakim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesine karar verebilir.

 • Diğer eşe ait mal varlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,
 • Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,
 • Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,
 • Diğer eşin, istemde bulunan eşe mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,
 • Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

Olağanüstü mal rejimi talepleri için yetkili mahkeme, eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması durumunda hakim, eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.

 

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir?

Mal rejimi sözleşmesi, eşlerin kanunda belirlenen seçimlik mal rejimlerinden birini kabul edebileceği bir sözleşme türüdür.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Yasal Mal Rejimi, Olağanüstü Mal Rejimi, Evlilikte Eşler Arasında Mal Rejimleri
Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, mal rejimi sözleşmesi yapabilmek için, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini, yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

 

Mal Ayrılığı Rejimi

Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

İspat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında, yazının başında değinilen, paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır.

Mal ayrılığı rejimi, 1 Ocak 2002 tarihi öncesinde, yasal mal rejimi idi.

Mal ayrılığı rejimi, yukarıdaki Olağanüstü Mal Rejimi başlığı altında anlatıldığı üzere, olağanüstü nedenlerin varlığı halinde de uygulanan mal rejimidir.

Mal ortaklığı rejimini kabul etmiş olan eşlerden birinin iflasına karar verildiği takdirde, eşler arasındaki mal rejimi kendiliğinden mal ayrılığı rejimine dönüşür.

Mal ortaklığı rejimini kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hakimden eşler arasındaki mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesine karar verilmesini isteyebilir. Bu tür durumlarda yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir. Alacaklı tatmin edildiği takdirde ve eşlerden birinin istemi üzerine hakim, mal ortaklığı rejiminin yeniden kurulmasına karar verebilir. Bu durumda eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini de kabul edebilirler.

Mal ayrılığı rejimine geçildiği takdirde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşler arasında önceki mal rejiminin tasfiyesi, bu rejime ilişkin hükümlere göre yapılır.

Mal ayrılığı rejiminin tasfiyesinde eşlerin birbirlerinin mallarından talep edebilecekleri katkı payı alacağı hakkında detaylı bilgi için, Boşanmada Mal Paylaşımı Davası başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün mal varlığıyla sorumludur.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma davası sonucunda boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi durumlarında da, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Verilmesi

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin tasfiyesinde, her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi sona erdiğinde, üstün yararı olduğunu ispat eden eş, diğer önlemler yanında, eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetteki malın kendisine verilmesini isteyebilir.

Eşlerden biri diğerine ait olup, paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa; mal rejiminin sona ermesi durumunda, katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilir.

Aynı istem, paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerlidir.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Aileye Özgülenen Mallar

Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Paylaştırmada işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

Manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Aile Konutu ve Ev Eşyası

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.

Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları durumunda, hakkaniyet gerektiriyorsa hakim, olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re’sen karar verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.

Bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması durumunda, diğer taraf hakimden, kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.

Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hakim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re’sen karar verilir.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, eşlerden birinin ölümü halinde, paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumunda, sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

 

Mal Ortaklığı Rejimi

Mal Ortaklığı Rejiminde Mülkiyet

Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar.

Bir eşin tüm mal varlığı değerleri, kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça, ortaklık malı sayılır.

Mal Ortaklığı Rejiminde Ortaklık Malları

Genel mal ortaklığında eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur. Eşler, ortaklık mallarına, bölünmemiş bir bütün olarak sahip olurlar. Hiçbir eş, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebilirler. Buna, sınırlı mal ortaklığı denir. Kişisel malların gelirleri de bu ortaklığa dahildir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle belirli mal varlığı değerlerini veya türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabilirler. Aksi sözleşmede öngörülmedikçe, bu şekilde ortaklık dışında bırakılmış malların gelirleri de, ortaklığa dahil değildir.

Mal Ortaklığı Rejiminde Kişisel Mallar

Mal ortaklığı rejiminde kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesiyle, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırmasıyla veya kanunla belirlenir.

Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası ile manevi tazminat alacakları, kanundan dolayı kişisel malıdır. Bir eşin saklı pay olarak isteyebileceği mal varlığı değerleri, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa dahil edildiği ölçüde, miras bırakanları tarafından kendisine kişisel mal olarak kazandırılamaz.

Mal Ortaklığı Rejiminde Yönetim ve Tasarruf

Mal Ortaklığı Rejiminde Ortaklık Mallarının Yönetimi ve Tasarrufu

Eşler, ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetirler. Olağan yönetim sınırları içinde her eş, ortaklığı yükümlülük altına sokabilir ve ortak mallarda tasarrufta bulunabilir.

Olağan yönetim dışında kalan konularda eşler, ancak birlikte veya biri diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta bulunabilir. Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda olmayan üçüncü kişiler için, bu rıza var sayılır.

Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemez. Diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunamazsa veya bu konudaki istem onun tarafından haklı sebep olmaksızın reddedilirse, istem sahibi eş, bu konuda hakim kararı aldırma amacıyla, kendi yerleşim yeri mahkemesine başvurabilir.

Mal ortaklığının sona ermesi durumunda, eşlerden her biri ortaklık malıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumludur. Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanır.

Mal Ortaklığı Rejiminde Kişisel Malların Yönetimi ve Tasarrufu

Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi kişisel mallarını yönetme ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Kişisel mallara giren gelirler varsa, yönetim giderleri bu gelirlerden karşılanır.

Mal Ortaklığı Rejiminde Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Mal ortaklığı rejiminde eşlerden her biri, aşağıdaki borçlardan (ortaklık borçlarından) kişisel malları ve ortaklık mallarıyla sorumludur:

 • Evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yapılan borçlardan,
 • Ortaklık mallarını veya ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlardan,
 • Diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran borçlardan,
 • Kişisel mal yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda eşlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan.

Mal ortaklığı rejiminde her eş, diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarıyla ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulur.

Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Mal ortaklığı rejimi eşlerden birinin ölümü, diğer bir mal rejiminin kabul edilmesi veya eşlerden biri hakkında iflasın açılmasıyla son bulur.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi durumlarında, mal ortaklığı rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Ortaklık mallarıyla kişisel malların kapsamının belirlenmesinde, mal ortaklığı rejiminin sona erdiği tarih esas alınır.

Mal ortaklığı rejimini kabul etmiş olan eşlerden birinin iflasına karar verildiği takdirde, eşler arasındaki mal rejimi kendiliğinden mal ayrılığı rejimine dönüşür.

Mal ortaklığı rejimini kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hakimden eşler arasındaki mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesine karar verilmesini isteyebilir. Alacaklı tatmin edildiği takdirde ve eşlerden birinin istemi üzerine hakim, mal ortaklığı rejiminin yeniden kurulmasına karar verebilir. Bu durumda eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini de kabul edebilirler.

Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

 

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Ne Zaman Sona Erer?

Mal ortaklığı rejimi eşlerden birinin ölümü, diğer bir mal rejiminin kabul edilmesi veya eşlerden biri hakkında iflasın açılmasıyla son bulur. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi durumlarında, mal ortaklığı rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumlarında da, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkeme tarafından evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumlarında, edinilmiş mallara katılma rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.