İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicilerin Hakları

 

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşme Nedir?

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

  • Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
  • Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
  • Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,

sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

 

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.

Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirlenen aşağıdaki hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur:

  • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
  • Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
  • Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
  • Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları.

Tüketicinin bu hususlarda bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü, satıcı veya sağlayıcıya aittir.

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

 

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Cayma Hakkı

Tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkını kullanan tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Satıcı veya sağlayıcının yukarıda bahsi geçen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu durumda, cayma hakkı, tüketici tarafından on dört günlük sürenin sonrasında da kullanılabilir. Fakat, bu durumda dahi, bu süre normal cayma hakkı süresi olan on dört günün bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.